Allmänna affärsvillkor

 1. Allmänt

  1. Dessa villkor gäller för alla Elektronik Billiger UG (haftungsbeschränkt), Kösliner Weg 13, Norderstedt, 22850 (nedan kallat: "Säljare"), till sina kunder om försäljning av licensnycklar för hämtning av digitala varor (inte på ett fysiskt databärare, programvara som erbjuds för hämtning) via onlinebutiken på https://digitalprogramvara.se/, samt alla underdomäner som tillhör denna domän. Avvikelser från kundernas bestämmelser gäller endast om säljaren uttryckligen har bekräftat detta skriftligen.

  2. Affärsrelationer mellan säljaren och kunden regleras av lagen i Förbundsrepubliken ,Tyskland med undantag av internationell privaträtt. För konsumenter gäller detta val av lag endast om det skydd som ges genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte upphävs. FN:s försäljningsrätt är inte giltig.

  3. Avtal som ingås med kunden i enskilda fall (inklusive avtal om säkerheter, tillägg och ändringar) skall under alla omständigheter ha företräde framför dessa affärsvillkor.

  4. Kunden kan ringa upp och skriva ut beställningsöversikten samt de allmänna villkoren för verksamheten, licensvillkoren för den rättighetsinnehavare vars programvara en licensnyckel köps för samt dokumentation om programvarans historia.

  5. Behörighetsplatsen ska vara Norderstedt om kunden är en handlare, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond. Detsamma skall gälla om en kund inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland eller om platsen för bosättning eller stadigvarande bostad inte är känd när talan väcks.

  6. Kunder som är konsumenter har möjlighet att använda en alternativ tvistlösning. Följande länk från kommissionen (även kallad OS-plattformen) innehåller information om tvistlösning online och fungerar som en central kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår till följd av köpeavtal online: http://ec.europa.eu/consumers/odr http://ec.europa.eu/consumers/odr .

  7. Skyldighet att informera enligt lagen om reglering av konsumenttvister (§ 36 VSGB): Säljaren är varken villig eller skyldig att delta i ytterligare tvistlösningsförfaranden vid en konsumentskiljenämnd.

 2. Ingående av avtal

  1. Säljaren säljer programvarulicenser till sina kunder i sin onlinebutik https://digitalprogramvara.se. I detta syfte köper kunden licensnycklar för aktivering av respektive programvara. Säljaren riktar sig uteslutande till kunder inom EU.

  2. Försäljningsavtalet ingås på följande sätt:

   1. Genom att klicka på knappen "beställning mot betalning" skickar kunden ett erbjudande om att ingå ett inköpsavtal. Innan detta sker kan kunden korrigera alla poster kontinuerligt med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna. Dessutom visas alla poster igen i ett bekräftelsemeddelande innan beställningen skickas och kan även korrigeras där med det vanliga tangentbordet- och musen eller, om det behövs, med hjälp av pekskärmsfunktioner.
   2. Om kunden har valt betalningsmetoderna OMEDELBART TRANSFER, GIRO PAY, PAY DIRECT eller CREDIT CARD, sluts inköpskontraktet vid tidpunkten för bekräftelsen av betalningsordern till respektive betaltjänstleverantör eller genom instruktion att debitera respektive kreditkort.
   3. I alla andra fall ingås köpeavtalet vid den tidpunkt då säljaren accepterade kundens order. Säljaren har rätt att inom tre arbetsdagar acceptera erbjudandet i ordern genom att skicka en bekräftelse på beställningen.
  3. Beställningens mottagande och ingåendet av avtalet bekräftas till kunden via e-post.

  4. I och med meddelandet om ingåendet av avtalet får kunden texten till avtalet och dessa allmänna villkor samt återkallelseinstruktionen. Dessutom ska kunden få licensvillkoren för innehavaren av rättigheterna till den programvara för vilken kunden har införskaffat respektive licensnyckel.

 3. Kontraktets syfte

  Förutom beviljandet av de rättigheter som beskrivs mer i detalj nedan ska säljarens prestation vara överföring av licensnyckeln och tillhandahållande av programvaran för hämtning samt dokumentation av programvarans historia.

 4. Beviljande av rättigheter

  Vid full betalning av inköpspriset ska säljaren till köparen överföra en licensrätt till respektive programvara i enlighet med licensvillkoren för respektive rättighetshavare. Programvaran får endast användas i enlighet med licensvillkoren för respektive rättighetshavare.

 5. Priser, moms och betalning

  1. Alla priser som anges i vår onlinebutik är bruttopriser, inklusive lagstadgad moms, och omfattar inte fraktkostnader.
  2. Säljaren kan endast leverera till kunden mot förskottsbetalning (banköverföring, OMEDELBART överföring, girobetalning, direktbetalning, kreditkort (VISA, American Express, Master Card).
  3. Med betalningsmetoden "Sofortüberweisung" kan kunden använda betalningsmetoden för SOFORT GmbH, därmed sammanhängande 12, 80339 München, Tyskland, om han har ett aktiverat bankkonto online och kundens bank erbjuder möjligheten att använda "Sofortüberweisung". Kunden loggar in för betalning med sina vanliga bankåtkomstdata online och överför fakturabeloppet omedelbart och direkt till säljaren.
  4. När det gäller betalningsmetoden "giro pay" för leverantören GIROPAY GMBH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, omdirigeras kunden till sidan "girobetalning" för betalningsbehandling, där han registrerar sina bankuppgifter online och släpper överföringen med hjälp av en brun. Kunden omdirigeras sedan till säljarens onlinebutik, där han kan slutföra beställningsprocessen.
  5. När det gäller betalningsmetoden "pay direct" från leverantören direkt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, omdirigeras kunden till lsidan "pay direct" för betalningsbehandling, där han registrerar sina bankåtkomstdata online och släpper överföringen via en Tan. Kunden omdirigeras sedan till säljarens onlinebutik, där han kan slutföra beställningsprocessen.
  6. Om kunden väljer förskottsbetalning genom banköverföring, förfaller betalningen senast 30 kalenderdagar efter det att avtalet ingåtts.
  7. Om en kund inte fullgör sina betalningsskyldigheter kan säljaren begära ersättning för skador i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
  8. Säljaren utfärdar alltid en faktura till kunden, som han tar emot via e-post.
 6. Rätt till kvittning och kvarhållande

  Kunden har endast rätt till kvittningsrätter om hans motfordringar har fastställts i lag, är obestridda eller har erkänts av säljaren. Vid fel i leveransen ska kundens motkrav inte påverkas, särskilt inte dennes rätt att hålla inne en rimlig del av inköpspriset i förhållande till defekten. Dessutom har kunden rätt att utnyttja rätten till kvarstad, om hans motfordran grundar sig på samma avtalsförhållande.

 7. Garanti och ansvar

  1. Säljaren är ansvarig för väsentliga fel och fel i äganderätten i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
  2. Utanför skadeståndsansvaret för materiella fel och fel i äganderätten skall säljaren vara ansvarig utan begränsning om skadan är grundad på uppsåt eller grov vårdslöshet. Han skall också vara ansvarig för den något försumliga överträdelsen av de materiella skyldigheterna (skyldigheter vars överträdelse äventyrar uppfyllandet av avtalets syfte) samt för åsidosättandet av kardinalskyldigheterna (skyldigheter vars uppfyllande gör det möjligt att genomföra avtalet på ett korrekt sätt i första hand och på vars efterlevnad kunden regelbundet förlitar sig), men i varje enskilt fall endast för den förutsebara skada som är typisk för kontraktet. Säljaren skall inte vara ansvarig för den något försumliga överträdelsen av andra skyldigheter än de ovan nämnda skyldigheterna
  3. De ansvarsbegränsningar som anges i ovanstående punkt gäller inte i händelse av skador på liv, kropp och hälsa, för en defekt efter det att en garanti har ställts för produktens kvalitet och i händelse av bedrägligt dolda defekter. Ansvar enligt lagen om produktansvar påverkas inte.
  4. Om säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat skall detta även gälla för de anställdas, företrädares och vice ombuds personliga ansvar.
 8. Data Skydd

  Säljaren samlar in, bearbetar och använder personuppgifter i enlighet med sin sekretesspolicy och de rättsliga bestämmelserna.

ståplats: 20.12.2019